Vinden i skick!

Ett husbolag i Esbo beslöt när vintern närmade sig att installera tilläggsisolering i vindsbjälklaget.

Radhusbolaget med 13 bostäder, som finns i Furuporten i Esbo, fick ny isolering till vindsbjälklaget innan vinterkylan kom. Dispo- nent Aatto Virta hade tagit sig en noggrannare titt på vindsbjälkla- get och upptäckt att tiden var inne för åtminstone en tilläggsis- olering. Man genomförde även bostadsspecifika mätningar med värmekamera, och i en av bostäderna upptäckte man värmeläcka- ge mot vindsbjälklaget. Dessutom märkte man djupa spår av möss på vinden. Man beslöt sålunda att få hela vindsbjälklagets isolering i skick med en gång. Aatto Virta inledde arbetet med att kartlägga aktörer som erbjöd tilläggsisoleringstjänster.

Snabb installation, utan att störa husets invånare

När dagen för installation kom var allt redo. Själva inblåsningsar- betet löpte alltså mycket väl. Aatto följde med arbetet på nära håll och fick samtidigt goda tips och observationer på vinden

– Installationen gick fort och professionellt, till och med en timme fortare än vi planerat. Inblåsningen störde inte heller husinvånar- nas liv, och även efteråt har arbetet bara fått beröm. Boendekom- forten har förbättrats och dragkänslan minskat. Nu väntar vi med iver på följande nyttoeffekt, det vill säga de sänkta elkostnaderna. Ännu ett jättetack till Termex gäng!”

Överlägsen sakkännedom blev den faktor som avgjorde valet.

– Jag närmade mig olika företag som erbjöd isoleringstjänster och bad dem ge mig offerter. När jag hade fått offerterna var det ett företag som märktes tydligt framom de andra. Termex-Eriste Oy:s expert på tilläggsisolering Jouni Varis gav ett svar som var i särklass det bästa vad gäller yrkeskunskapen. Han bekantade sig noga med objektet, gav detaljerade arbetsbeskrivningar och infor- merade oss utförligt om Termex blåsbara cellulosaullsisolering.

Efter att vi tackat ja till offerten och innan inledandet av det egent- liga inblåsningsarbetet kom Jouni Varis på plats för att se objektet. Aatto fick genast känslan att arbetet var i kunniga händer.

– Jouni både genomförde en omfattande granskning av vinds- bjälklaget och markerade rören innan det egentliga inblåsningsar- betet inleddes. Dessutom kontrollerade han alla brandskydden och rökkanalernas tätningar. På det sättet var allt klart för själva inblåsningen av isoleringsmaterialet. Detta kan man kalla sann yrkeskunskap!”