databank

Cellull är världens äldsta industriellt producerade värmeisolering och det finns omfattande forskningsmaterial och information tillgänglig om den. Du kan fråga vår tekniska support för mer information om något inte framgår av vår databas.

Undersökte information om cellulosaull

CE-märkning för byggprodukter är ett europeiskt förfarande som verifierar och certifierar produktens egenskaper på ett enhetligt och jämförbart sätt. För en CE-märkt produkt publiceras en deklaration av rekommenderad nivå (= Declaration of Performance DoP), där du kan hitta all relevant produktinformation. Produktinformation tillämpas i konstruktionen efter användningskategori, så det är viktigt att de är tydliga innan du köper isolering.

Viktig produktinformation och deras förklaringar

Ju lägre värmeledningsförmåga, desto bättre isolering. Termex-Cellullas värmeisolering förblir densamma i hela densitetsområdet (26-60 kg/m3), oavsett installationsmetod.

Högt luftflödesmotstånd förhindrar värmeförlust orsakad av skadlig konvektion (luftrörelse). Termex-Cellullas luftflödesmotstånd ändras när densiteten ändras, och till exempel med en isoleringstjocklek på 450 mm är luftflödesmotståndet 6 kPa*s/m2, så konvektion sker inte genom beräkning.

Den europeiska brandklassen (A-F) anger produktens brandegenskaper. B = mycket lite deltagande i elden. Termex-Cellull brinner långsamt genom förkolning utan att förlora sin volym (= smälter inte) även vid höga temperaturer.

 

Vattenångpermeabilitet indikerar produktens motståndskraft mot vattenånga. Ju lägre siffra, desto bättre passerar ångan genom isoleringen. Fukt rör sig i cellulosaull främst i det hygroskopiska området av isoleringen, så den isolerar bra även när den är fuktig.

Mögelindex 0 = produkten klarar ett strikt test utan att mögla.

<10 % (torrfri blåsning: övre sulor, undre och mellansulor)

0% (tvångsblåsning: vägg- och övre basboxar, nedre baser)

0% (Sidox-installationer: övre baser och väggar)

 

Den specifika värmekapaciteten talar om hur mycket energi som behövs för att ändra en temperaturgrad i materialet. Ju högre värmekapacitet, desto längre tid tar det att ändra dess temperatur.

Uppvärmningspotentialen anger hur mycket tillverkningen av produkten orsakar klimatutsläpp (negativ klimatpåverkan).

Det biogena kolförrådet anger hur mycket kol produktens tillverkning binder från atmosfären (positiv klimateffekt).

(informant: EAD 040138-01-1201, RTS_150_21, forskningsrapport ECO–P22022-22014-sv)

Ladda ner resultatrapporten Ladda ner miljöredovisningen

Godkännanden och klassificeringar