Termex Swedish

Termex-produkterna är nu CE-märkta

Termex-produkterna är nu CE-märkta

Termex-produkterna är nu CE-märkta

Termex-produkterna är nu CE-märkta – kontrollera följande produktegenskaper

Den cirka ett år långa CE-märkningsprocessen har nu nått mållinjen. Vi kan vara nöjda med slutresultatet. Vårt pro- duktutvecklingsteam har gjort ett gott arbete, och vi har nu glädjen att presentera 20-talets moderna, finska blåsull, tillverkad av träfibrer och med en prestanda som hör till den absoluta toppen i branschen.

En central del av CE-märkningen är prestandadeklarationen (Declaration of Performance, DoP), i vilken tillverkaren anger produktens väsentliga egenskaper. Beträffande prestandadeklarationen är praxis i Finland rätt brokig. Den som planerar och/eller bygger en byggnad kan ha svårt att bedöma produkternas överensstämmelse, eftersom produkte- genskaperna ofta anges bristfälligt eller till och med felaktigt, i strid med bestämmelserna i byggproduktförordningen. De obligatoriska uppgifterna lyser eventuellt helt med sin frånvaro, eller vissa egenskaper kanske anges bristfälligt. Exempel på detta är värmekonduktiviteten och konvektionen.

Värmekonduktiviteten ska anges (λD(23,50)) vid 23 grader Celsius och 50 % relativ luftfuktighet, inte som så kallad torr värmekonduktivitet (λ10,dry,90/90). Här förekommer det ofta brister, så det lönar sig alltid att kontrollera den angivna värmekonduktiviteten, ifall denna inte har angetts tydligt i prestandadeklarationen eller den tekniska specifikationen.

Konvektionen ska anges som luftflödesmotståndet (AFr) i förhållande till densiteten. Lufttätheten hos cellulosalösull för- bättras när densiteten ökar. Därför visar vi i vår prestandadeklaration en graf över konvektionen med vars hjälp planera- ren enkelt kan räkna ut den naturliga konvektionens inverkan på byggnadskonstruktionens energiprestanda, precis som det krävs enligt EN ISO 10456. Densiteten kan lätt kontrolleras specifikt för installationsobjektet, genom att använda det minsta variationsvärdet för densiteten.

Den som planerar ett byggverk är skyldig att göra upp en plan över energiprestandan på byggnadskonstruktions- och byggverksnivå i enlighet med bestämmelserna samt att beräkna materialens värmetekniska konstruktionsvärden (λu). Den som uppför byggverket är skyldig att följa planen. Kunden har rätt att kräva att ovan nämnda skyldigheter har fullgjorts. Försäkra dig därför om att blåsullsprodukten du tänkt beställa verkligen lämpar sig för det tilltänkta använd- ningsändamålet och att den uppfyller kraven på produkter som får användas för objektet ifråga. Kontrollera åtminstone vilken värmekonduktivitet (λD), vilket luftflödesmotstånd (AFr), vilken sättningsgrad (%) och vilken Eurobrandklass (A–F) som angetts för produkten. Ta även reda på det inblåsta isoleringsskiktets tjocklek i förhållande till värmegenomgångs- koefficienten (U-värdet) samt produktens densitet (kg/m3), och kräv att värdena införs i arbetskortet och husboken. Så undviker du obehagliga överraskningar under årens lopp.

I Termex prestandadeklaration hittar du alla de uppgifter du behöver för ett lyckat projekt.

Ladda ner vår prestandadeklaration här

Pasi Typpö

Termex-Eriste Oy:s utvecklings- och marknadschef